Na této stránce jsem začal před dvěma lety umisťovat některé výsledky z oblasti dopravního medelování. To platí i nyní. Úlohu, kterou zde budu presentovat se týká vyskorychlostních tratí (VRT). Ve výpočetním modelu je stávající železniční síť je doplněna o VRT v úseku Praha - Brno. Jak to ovlivní přepravní proudy cestujících nejen na samotné železnici, ale i v ostatních modech dopravy se pokusím nyní ukázat.

puvodni

Popis programu

popis

Specifikace modelu

V modelu je zadána dopravní síť železnic, silnic a letecké dopravy. Rozsahem pokrývá oblast ČR a sousedních států. Dopravní sítě na území ČR jsou zadány v podrobnosti odpovídající zaměření modelu, tedy na dálkovou osobní dopravu. Na území sousedních států jsou sítě omezeny pouze na potenciálně nejvýznamnější přeshraniční destinace. Dopravní sítě v modelu spojují více jak 260 zón, které jsou nositeli poptávky po dopravě.

Aby bylo porovnání co se stane když VRT bude součástí železniční sítě nebo ne, jsou modelovány tyto dva stavy. Pro každý tento stav platí, že ostatní změny na železniční síti, např. modernizace koridorů jsou v obou stavech shodné. Silniční síť a síť letecké dopravy je ve všech stavech beze změny nejen co se týká rozsahu, ale také co se týká parametrů spojnic

Výchozím stavem pro modelování dopadů změn v železniční síti je namodelování stávajícího stavu. Výpočetní model stávajícího stavu je nakalibrován na separovaná data pro dálkovou železniční i silniční osobní dopravu.

Model zohledňuje vývoj přepravních proudů v čase. Trend růstu přepravních výkonů je vypočten pomocí lineární regrese z časové řady 1998-2009.

Poptávku po dopravě představuje jediná veličina zón a to je jejich velikost. Není to pouze počet obyvatel dle statistických údajů, ale velikost je mírně korigována vzhledem k území, které může potenciálně zóna obsluhovat. V případě zón zahraničních měst je jejich velikost redukována s ohledem na menší přeshraniční dopravu

Nabídku dopravy představují charakteristické vlastnosti spojnic. Primárními vlastnostmi je délka spojnice a rychlost s jakou je dopravní služba na spojnici vykonávána. Přepravní doba je pak přes cenu času převedena na náklad na dopravu. K té je v modelu připočtena i cena za vlastní dopravu, tedy tarif. Konektory v zónách nejsou kromě letecké dopravy zadány. V letecké dopravě je k době letu připočtena 1h pobytu na letišti při odbavení.


Datová základna

Datová verze CR101


Stávající stav

Parametry zón
Tabulka sítě železnice
Mapa železniční sítě
Mapa silniční sítě
Mapa sítě letecké dopravy

Výsledky modelování stávajícího stavu

Kalibrace

Kalibrace je proces, kterým se bezrozměrné přepravní proudy, které vygeneruje výpočetní program "napasují" na změřené, kalibrační hodnoty. V tomto případě byla provedena kalibrace na průřezové hodnoty na vybraných spojnicích v železniční i silniční síti. Během kalibrace se mění některé vstupní konstatnty jako je exponent gravitačního modelu, exponenet modal splitu, cena času, tarify, ..... Měnit je možno ale jakákoliv vstupní data. Proces kalibrace je tedy velice zdlouhavý a probíhá prakticky neustále. Přesnost modelu se pak hodnotí blízkostí vypočtených a kalibračních hodnot. Na jednu osu geafu se vynesou hodnoty vypočtené, na druhou hodnoty kalibrační a průsečíky příslučných hodnot pak "obalují" s větší nebo menší přesností přímku pod úhlem 45stupňů. Číselně pak lze kvalitu kalibrace vyjádřit koficientem korelace.

Graf kalibrace

Kvalitu kalibrace lze vyzuelně vyjádřit i porovnáváním vypočtených a kalibračních hodnot jednotlivých spojnic v mapě.

Porovnání kalibračních a vypočtených hodnot železniční sítě
Porovnání kalibračních a vypočtených hodnot silniční sítě

Grafy zatížení dopravních sítí stávajícího stavu

Zatižení sítě zeleznice
Zatižení sítě silnice
Zatižení sítě letecké dopravy

Výsledky modelování výhledových stavů s VRT a bez VRT v jednotlivých časových horizontech

Výsledná data ve všech časových horizontech jsou ovlivněna trendem růstu přepravy (vliv času). Změny v dopravních sítích májí v tomto modelu vliv na podíl jednotlivých modů dopravy na celkovém přepravním výkonu. Růst přepravních výkonů například železnice, není tedy způsoben pouze změnou dopravní sítě železnice, ale i celkovým trendem růstu přepravních výkonů.

Vliv času

Vliv času je zohledněn trendem vývoje přepravních výkonů osobní dopravy na území ČR. Při stanovení trendové křivky se vychází ze statistických údajů z let 1998 až 2009 (Ročenka dopravy).Z hodnot je vidět neustálý pokles přepravních výkonů ľeleznice a trvalý růst celkových přepravních výkonů. Vstupní data pro jednotlivé časové horizonty jsou ošetřena příslušnými koeficienty trendových křivek.

Počet přepravených cestujících na železnici v ČR
Přepravní výkony v osobní dopravě v ČR

Horizont rok 2015

Je navržen jako první časový horizont výhledového stavu. Uvažuje se s dokončením 4.TŽK.

Data pro zóny a sítě jsou stejná jak pro stav s VRT, tak bez VRT

Výsledná data jsou ovlivněna trendem růstu přepravy (vliv času)

Zatižení sítě zeleznice
Zatižení sítě silnice
Zatižení sítě letecké dopravy

Horizont rok 2020

Železniční síť je oproti horizontu 2015 rozšířena o modernizaci tratě Brno - Přerov s traťovou rychlostí do 230km/h

Data pro zóny a sítě jsou stejná jak pro stav s VRT, tak bez VRT

Výsledná data jsou ovlivněna trendem růstu přepravy (vliv času)

Zatižení sítě zeleznice
Zatižení sítě silnice
Zatižení sítě letecké dopravy

Horizont rok 2025

Data pro zóny jsou stejná pro stav s i bez VRT. Sítě se však liší, protože je již v provozu 1. etapa VRT.

Výsledná data jsou ovlivněna trendem růstu přepravy (vliv času)

Stav bez VRT

sítě jsou stejné jako v předcházejícím časovém horizontu

Zatižení sítě zeleznice
Zatižení sítě silnice
Zatižení sítě letecké dopravy

Stav s VRT

Železniční síť je rozšířena o 1. etapu VRT, trať Benešov - odb. Havlíčkův Brod - Jihlava

Zatižení sítě zeleznice
Zatižení sítě silnice
Zatižení sítě letecké dopravy
Tabulka zatížení dopravních sítí

Horizont rok 2030

Data pro zóny jsou stejná pro stav s i bez VRT. Sítě se liší, protože je již v provozu 2. etapa VRT.

Stav bez VRT

Sítě jsou stejné jako v předcházejícím časovém horizontu

Zatižení sítě zeleznice
Zatižení sítě silnice
Zatižení sítě letecké dopravy

Stav s VRT

Železniční síť je rozšířena o 2. etapu VRT. Celkem je tedy v provozu VRT Benešov - odb. Havlíčkův Brod - Jihlava - Křižanov

Zatižení sítě zeleznice
Zatižení sítě silnice
Zatižení sítě letecké dopravy

Horizont rok 2035

Data pro zóny jsou stejná pro stav s i bez VRT. Sítě se liší, protože je již v provozu 3. etapa VRT.

Stav bez VRT

Sítě jsou stejné jako v předcházejícím časovém horizontu

Zatižení sítě zeleznice
Zatižení sítě silnice
Zatižení sítě letecké dopravy

Stav s VRT

Železniční síť je rozšířena o 3. etapu VRT. Celkem je tedy v provozu VRT Benešov - odb. Havlíčkův Brod - Jihlava - Křižanov - Brno

Zatižení sítě zeleznice
Zatižení sítě silnice
Zatižení sítě letecké dopravy

Horizont rok 2040

Data pro zóny jsou stejná pro stav s i bez VRT. Sítě se liší, protože je již v provozu 4. a poslední etapa VRT.

Stav bez VRT

sítě jsou stejné jako v předcházejícím časovém horizontu

Zatižení sítě zeleznice
Zatižení sítě silnice
Zatižení sítě letecké dopravy

stav s VRT

Železniční síť je rozšířena o 4. etapu VRT. Celkem je tedy v provozu VRT Praha - Benešov - odb. Havlíčkův Brod - Jihlava - Křižanov - Brno

Zatižení sítě zeleznice
Zatižení sítě silnice
Zatižení sítě letecké dopravy


Porovnání výhledových stavů s VRT a bez VRT v jednotlivých časových horizontech

xxxxxxxxxxxx

Porovnání počtu cest v železniční síti ve stavu s VRT a bez VRT v jednotlivých časových horizontech
Porovnání počtu cest v silniční síti ve stavu s VRT a bez VRT v jednotlivých časových horizontech
Porovnání výkonu oskm v železniční síti ve stavu s VRT a bez VRT v jednotlivých časových horizontech
Porovnání výkonu oskm v silniční síti ve stavu s VRT a bez VRT v jednotlivých časových horizontech

Kontakt